T7. Th8 17th, 2019

TTHQ

Tin Tức Hàn Quốc | Visa Hàn Quốc | Du học Hàn Quốc

150 cấu trúc quan trọng trong các dạng đề thi Topik

6 min read

Nắm chắc các cấu trúc ngữ pháp này thì việc ôn thi Topik sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết

 1. –  때문에 *** Vì
 2.  위해서 *** ĐỂ
 3. – 으려면 ** Nếu định
 4. – 게 뻔하다 *** Chắc là
 5. – 으 ㄹ 뻔하다 ** Suýt nữa thì
 6. – 으 ㄴ 적이 있다 ** Đã từng làm gì
 7. – 는 동안 ** trong khi
 8. – 기로 하다 * quyết định làm gì
 9. -는 셈이다 *** Coi như
 10. -는 편이다 *** Thuộc loại
 11. -을 만하다 *** Đáng làm gì
 12. -을 정도로 *** Đến mức
 13. -다시피 하다 ** Gần như
 14. -은 감이 있다 * Còn khá, có cảm giác là
 15. -을 지경이다 * Đến mức
 16. Cấu trúc chỉ sự phỏng đoán (추측)
 17. -나 보다 *** Hình như
 18. -는 것 같다 *** Dường như
 19. -을 테니(까) *** Hình như sẽ
 20. -을까 봐(서) *** Lo ngại hành động như thế có xảy ra
 21. -는 모양이다 ** Hình như
 22. -을 리(가) 없다/있다 ** Không có lý nào
 23. -는 듯하다 * Chắc là, có lẽ là
 24. -을걸(요) * Chắc là, có lẽ là (Dự đoán về một thực tế chắc chắn nào đó)
 25. -을 텐데 * Có lẽ là sẽ
 26. Cấu trúc chỉ thứ tự (순서)
 27. -기(가) 무섭게 *** Ngay sau khi
 28. -다가 *** Đang làm gì thì….
 29. -았/었더니 *** Đã làm gì và rồi
 30. -자마자 *** Ngay sau đó
 31. -고 나서 * sau khi, rồi,rồi thì,và…
 32. -고 보니(까) * Sau khi làm gì rồi thì thấy
 33. -고서 * Sau khi
 34. -고서야 * Chỉ sau khi, Trừ sau khi
 35. -아/어서야 * Phải làm gì thì mới…. 34. -았/었다가 * Đã làm gì đó thì….
 36. 자 * Ngay sau khi
 37. Cấu trúc chỉ mục đích(목적)
 38. -게 *** Để
 39. -도록 *** Để
 40. -을 겸 (-을 겸) *** Để ( Hành động trước và hành động sau cùng được thực hiện)
 41. -기 위해(서) ** Để 40. -고자 * Để
 42. Cấu trúc gián tiếp (인용 (간접화법))
 43. 간접화법 ***
 44. Cấu trúc chỉ sự đương nhiên (당연)
 45. -기 마련이다 *** Việc gì đó là chuyện đương nhiên
 46. -는법이다 *** Sự việc trở nên như thế là đương nhiên
 47. Cấu trúc chỉ sự hạn định (한정)
 48. -기만 하다 *** Chỉ làm gì
 49. -을 뿐이다 ***Chỉ làm gì
 50. Cấu trúc chỉ sự liệt kê (나열)
 51. -을 뿐만 아니라 *** Không những mà còn
 52. -는 데다가 ** Thêm vào đó
 53. -기도 하다 * Và làm gì đó
 54. Cấu trúc chỉ trạng thái liên tục(상태 + 지속)
 55. -아/어 놓다 ***Trạng thái mà hành động kết thúc được bảo tồn nguyên vẹn lâu dài.
 56. -은 채(로) *** Giữ nguyên một trạng thái nào đó để làm gì
 57. -아/어 가다/오다 ** Trạng thái mà hành động kết thúc được bảo tồn nguyên vẹn lâu dài.
 58. -아/어 두다 * Trạng thái mà hành động kết thúc được bảo tồn nguyên vẹn lâu dài.
 59. -아/어 있다 * Đang làm gì
 60. Cấu trúc chỉ điều kiện/ giả định(조건/가정)
 61. -기만 하면 *** Nếu
 62. -다 보면 *** Nếu
 63. -았/었더라면 *** Nếu
 64. -거든 ** Nếu
 65. -는다면 ** Nếu
 66. -다가는 ** Nếu thực hiện hành động nào đó thì sẽ xuất hiện kết quả không tốt phía sau
 67. -아/어야(지) ** Phải làm gì đó thì ….
 68. -는 한 * Chừng nào ….
 69. -아/어서는 * Được dùng khi sự việc ở vế trước làm cho việc ở vế sau không thực hiện được
 70. Cấu trúc chỉ lý do(이유)
 71. -느라고 *** Vì 64. -는 바람에 *** Vì
 72. -기 때문에 ** Vì
 73. -기에 ** Vì 67. -길래 ** Vì
 74. -는 덕분에 ** Nhờ
 75. -는데 ** Vì
 76. -는 탓에 ** Vì
 77. -는 통에 ** Do , vì
 78. -아/어서 그런지 ** Do…. hay sao ấy
 79. 으로 인해(서) ** Do
 80. -아/어 가지고 * Vì
 81. 하도 아/어서 * Vì quá… nên
 82. Cấu trúc động từ sai khiến(사동)
 83. -이/히/리/기/우 ***
 84. -게 하다 ** 78. -도록 하다 *
 85. Cấu trúc chỉ cơ hội(기회)
 86. -는 김에 *** Nhân tiện làm gì thì làm việc khác
 87. -는 길에 ** Trên đường đi đâu tiện thể làm gì
 88. Cấu trúc chỉ hồi tuởng (관형)
 89. -던 ***
 90. -는 **
 91. -았/었던 *
 92. Cấu trúc chỉ lặp lại (반복)
 93. -곤 하다 ** Thường làm gì
 94. -기 일쑤이다 * Thường làm gì
 95. -아/어 대다 * Hành động phía trước kéo dài nên được lặp lại một cách nghiêm trọng
 96. Cấu trúc chỉ sự hoàn thành(완료)
 97. -고 말다 *** Trải qua nhiều quá trình, cuối cùng hành động đã kết thúc (Diễn đạt sự kết thúc)
 98. -아/어 버리다 ** Đã làm xong việc gì đó ( Diễn đạt tâm lý của người nói)
 99. -아/어 내다 * Hoàn thành một việc nào đó bằng sức của chủ ngữ
 100. Cấu trúc chỉ sự xác nhận thông tin(정보확인)
 101. -는 줄 알았다/몰랐다 *** Biết/Không biết thông tin gì
 102. -잖아(요) ** Mà
 103. -는지 알다/모르다 * Biết /Không biết việc gì
 104. Cấu trúc chỉ sự đối lập(대조)
 105. -는 반면(에) *** Ngược lại
 106. -더니 ** Sự khác biệt của mệnh đề 1 và mệnh đề 2
 107. -으면서도 ** Hành động hay trạng thái của mệnh đề 1 đối ứng hoặc trái ngược với mệnh đề 2
 108. -건만 * Dù … nhưng vẫn…
 109. Cấu trúc chỉ kế hoạch( (계획)
 110. -으려뎐 참이다 *** Định làm gì
 111. -는다는 것이 *** Định làm gì
 112. -으려고 하다 ** Định làm gì
 113. -을까 하다 ** Phân vân xem có nên làm gì không
 114. -기로 하다 * Quyết định làm gì
 115. Cấu trúc bị động từ(피동)
 116. -이/히/리/기 ***
 117. -아/어지다 1 *
 118. Cấu trúc chuẩn mực(기준)
 119. 에 달려 있다 ** Phụ thuộc vào = 기 나름이다
 120. 에 따라 다르다 * Khác nhau tuỳ thuộc vào
 121. Cấu trúc chỉ mong muốn , hy vọng(바람 + 희망)
 122. -았/었으면 (싶다/하다/좋겠다) **
 123. -기(를) 바라다 *
 124. Cấu trúc chỉ sự biến đổi(변화)
 125. -아/어지다 2 **
 126. -게 되다 *
 127. Cấu trúc chỉ sự hối hận(후회)
 128. -을 걸 (그랬다) **
 129. 았/었어야 했는데 *
 130. Cấu trúc chỉ thời gian (시간) 112. – 동안() *
 131. -는 사이(에) * 114. -는 중에 *
 132. -은 지 N이/가 되다/넘다/지나다 *
 133. Cấu trúc chỉ lựa chọn và so sánh(선택 + 비교)
 134. -느니 ** Dù …
 135. -는다기보다(는) ** So với việc làm gì…
 136. -든지 ** Bất kể làm gì…
 137. 만 하다 ** Chỉ tính….
 138. -거나 (-거나) * Hoặc
 139. -는 대신(에) * Thay vì …..
 140. -을 게 아니라 * Không phải V1 mà là V2
 141. Cách trợ từ(조사)
 142. 만큼 *** giống như là, gần bằng với, bằng
 143. 은커녕 *** Không nói đến N1 mà đến N2 cũng…
 144. 치고 *** “so với…thì”../ “trong tất cả…không loại trừ ai/cái gì…
 145. 마저 ** Ngay cả, thậm chí
 146. 밖에 ** Chỉ
 147. 이나마 ** Có ai/cái gì đó là cũng may rồi
 148. 이야말로 ** Chính là, đúng là
 149. 까지 * Đến
 150. 에다가 * rồi lại, với lại (ý nghĩa nhấn mạnh của 에)
 151. 으로서 * với tư cách
 152. 조차 * Ngay cả, thậm chí
 153. Các cấu trúc khác(기타)
 154. -는 대로 *** Theo như
 155. -는 척하다 *** Giả vờ như = -는체하다
 156. -던데(요) ***gợi nhớ về một cái gì đó ở quá khứ (thật là…)
 157. 얼마나 -는지 모르다 *** không biết là …..bao nhiêu => rất, quá, lắm …
 158. (-으면) -을수록 *** Càng … Càng
 159. -을 뻔하다 *** Suýt nữa….
 160. -기(가) ** Chuyển thành danh từ
 161. -기는(요) ** Đối lập hoặc bác bỏ lời của đối phương=> Cách khiêm tốn trước lời khen
 162. -는 둥 마는 둥 ** Diễn tả điều không thể nói chắc được=> Chưa chắc
 163. -고말고(요) * Khỏi phải nói … cũng làm gì đó
 164. -는 수가 있다 * Khả năng / xác xuất của hành động xảy ra thấp ( Cũng có thể xảy ra)
 165. -는 체하다 * Giả vời như
 166. -다니 * Cảm thán, thể hiện sự ngạc nhiên, khó tin, khó xảy ra
 167. 어찌나 -는지 *Nguyên nhân,lý do (không rõ ràng)để giải thích cho kết quả .Vì … hay sao ấy…
 168. -으리라고 * Tôi nghĩ rằng ( Suy đoán về tương lai)
 169. -을락 말락 하다 * Diễn đạt ranh giới HĐ được thực hiện hay không được thực hiện
 170. -지 그래(요)? * “làm thử đi”/ “làm thử coi”…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *