150 cấu trúc quan trọng trong các dạng đề thi TopikNắm chắc các cấu trúc ngữ pháp này thì việc ôn thi Topik sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết

 1. –  때문에 *** Vì
 2.  위해서 *** ĐỂ
 3. – 으려면 ** Nếu định
 4. – 게 뻔하다 *** Chắc là
 5. – 으 ㄹ 뻔하다 ** Suýt nữa thì
 6. – 으 ㄴ 적이 있다 ** Đã từng làm gì
 7. – 는 동안 ** trong khi
 8. – 기로 하다 * quyết định làm gì
 9. -는 셈이다 *** Coi như
 10. -는 편이다 *** Thuộc loại
 11. -을 만하다 *** Đáng làm gì
 12. -을 정도로 *** Đến mức
 13. -다시피 하다 ** Gần như
 14. -은 감이 있다 * Còn khá, có cảm giác là
 15. -을 지경이다 * Đến mức
 16. Cấu trúc chỉ sự phỏng đoán (추측)
 17. -나 보다 *** Hình như
 18. -는 것 같다 *** Dường như
 19. -을 테니(까) *** Hình như sẽ
 20. -을까 봐(서) *** Lo ngại hành động như thế có xảy ra
 21. -는 모양이다 ** Hình như
 22. -을 리(가) 없다/있다 ** Không có lý nào
 23. -는 듯하다 * Chắc là, có lẽ là
 24. -을걸(요) * Chắc là, có lẽ là (Dự đoán về một thực tế chắc chắn nào đó)
 25. -을 텐데 * Có lẽ là sẽ
 26. Cấu trúc chỉ thứ tự (순서)
 27. -기(가) 무섭게 *** Ngay sau khi
 28. -다가 *** Đang làm gì thì….
 29. -았/었더니 *** Đã làm gì và rồi
 30. -자마자 *** Ngay sau đó
 31. -고 나서 * sau khi, rồi,rồi thì,và…
 32. -고 보니(까) * Sau khi làm gì rồi thì thấy
 33. -고서 * Sau khi
 34. -고서야 * Chỉ sau khi, Trừ sau khi
 35. -아/어서야 * Phải làm gì thì mới…. 34. -았/었다가 * Đã làm gì đó thì….
 36. 자 * Ngay sau khi
 37. Cấu trúc chỉ mục đích(목적)
 38. -게 *** Để
 39. -도록 *** Để
 40. -을 겸 (-을 겸) *** Để ( Hành động trước và hành động sau cùng được thực hiện)
 41. -기 위해(서) ** Để 40. -고자 * Để
 42. Cấu trúc gián tiếp (인용 (간접화법))
 43. 간접화법 ***
 44. Cấu trúc chỉ sự đương nhiên (당연)
 45. -기 마련이다 *** Việc gì đó là chuyện đương nhiên
 46. -는법이다 *** Sự việc trở nên như thế là đương nhiên
 47. Cấu trúc chỉ sự hạn định (한정)
 48. -기만 하다 *** Chỉ làm gì
 49. -을 뿐이다 ***Chỉ làm gì
 50. Cấu trúc chỉ sự liệt kê (나열)
 51. -을 뿐만 아니라 *** Không những mà còn
 52. -는 데다가 ** Thêm vào đó
 53. -기도 하다 * Và làm gì đó
 54. Cấu trúc chỉ trạng thái liên tục(상태 + 지속)
 55. -아/어 놓다 ***Trạng thái mà hành động kết thúc được bảo tồn nguyên vẹn lâu dài.
 56. -은 채(로) *** Giữ nguyên một trạng thái nào đó để làm gì
 57. -아/어 가다/오다 ** Trạng thái mà hành động kết thúc được bảo tồn nguyên vẹn lâu dài.
 58. -아/어 두다 * Trạng thái mà hành động kết thúc được bảo tồn nguyên vẹn lâu dài.
 59. -아/어 있다 * Đang làm gì
 60. Cấu trúc chỉ điều kiện/ giả định(조건/가정)
 61. -기만 하면 *** Nếu
 62. -다 보면 *** Nếu
 63. -았/었더라면 *** Nếu
 64. -거든 ** Nếu
 65. -는다면 ** Nếu
 66. -다가는 ** Nếu thực hiện hành động nào đó thì sẽ xuất hiện kết quả không tốt phía sau
 67. -아/어야(지) ** Phải làm gì đó thì ….
 68. -는 한 * Chừng nào ….
 69. -아/어서는 * Được dùng khi sự việc ở vế trước làm cho việc ở vế sau không thực hiện được
 70. Cấu trúc chỉ lý do(이유)
 71. -느라고 *** Vì 64. -는 바람에 *** Vì
 72. -기 때문에 ** Vì
 73. -기에 ** Vì 67. -길래 ** Vì
 74. -는 덕분에 ** Nhờ
 75. -는데 ** Vì
 76. -는 탓에 ** Vì
 77. -는 통에 ** Do , vì
 78. -아/어서 그런지 ** Do…. hay sao ấy
 79. 으로 인해(서) ** Do
 80. -아/어 가지고 * Vì
 81. 하도 아/어서 * Vì quá… nên
 82. Cấu trúc động từ sai khiến(사동)
 83. -이/히/리/기/우 ***
 84. -게 하다 ** 78. -도록 하다 *
 85. Cấu trúc chỉ cơ hội(기회)
 86. -는 김에 *** Nhân tiện làm gì thì làm việc khác
 87. -는 길에 ** Trên đường đi đâu tiện thể làm gì
 88. Cấu trúc chỉ hồi tuởng (관형)
 89. -던 ***
 90. -는 **
 91. -았/었던 *
 92. Cấu trúc chỉ lặp lại (반복)
 93. -곤 하다 ** Thường làm gì
 94. -기 일쑤이다 * Thường làm gì
 95. -아/어 대다 * Hành động phía trước kéo dài nên được lặp lại một cách nghiêm trọng
 96. Cấu trúc chỉ sự hoàn thành(완료)
 97. -고 말다 *** Trải qua nhiều quá trình, cuối cùng hành động đã kết thúc (Diễn đạt sự kết thúc)
 98. -아/어 버리다 ** Đã làm xong việc gì đó ( Diễn đạt tâm lý của người nói)
 99. -아/어 내다 * Hoàn thành một việc nào đó bằng sức của chủ ngữ
 100. Cấu trúc chỉ sự xác nhận thông tin(정보확인)
 101. -는 줄 알았다/몰랐다 *** Biết/Không biết thông tin gì
 102. -잖아(요) ** Mà
 103. -는지 알다/모르다 * Biết /Không biết việc gì
 104. Cấu trúc chỉ sự đối lập(대조)
 105. -는 반면(에) *** Ngược lại
 106. -더니 ** Sự khác biệt của mệnh đề 1 và mệnh đề 2
 107. -으면서도 ** Hành động hay trạng thái của mệnh đề 1 đối ứng hoặc trái ngược với mệnh đề 2
 108. -건만 * Dù … nhưng vẫn…
 109. Cấu trúc chỉ kế hoạch( (계획)
 110. -으려뎐 참이다 *** Định làm gì
 111. -는다는 것이 *** Định làm gì
 112. -으려고 하다 ** Định làm gì
 113. -을까 하다 ** Phân vân xem có nên làm gì không
 114. -기로 하다 * Quyết định làm gì
 115. Cấu trúc bị động từ(피동)
 116. -이/히/리/기 ***
 117. -아/어지다 1 *
 118. Cấu trúc chuẩn mực(기준)
 119. 에 달려 있다 ** Phụ thuộc vào = 기 나름이다
 120. 에 따라 다르다 * Khác nhau tuỳ thuộc vào
 121. Cấu trúc chỉ mong muốn , hy vọng(바람 + 희망)
 122. -았/었으면 (싶다/하다/좋겠다) **
 123. -기(를) 바라다 *
 124. Cấu trúc chỉ sự biến đổi(변화)
 125. -아/어지다 2 **
 126. -게 되다 *
 127. Cấu trúc chỉ sự hối hận(후회)
 128. -을 걸 (그랬다) **
 129. 았/었어야 했는데 *
 130. Cấu trúc chỉ thời gian (시간) 112. – 동안() *
 131. -는 사이(에) * 114. -는 중에 *
 132. -은 지 N이/가 되다/넘다/지나다 *
 133. Cấu trúc chỉ lựa chọn và so sánh(선택 + 비교)
 134. -느니 ** Dù …
 135. -는다기보다(는) ** So với việc làm gì…
 136. -든지 ** Bất kể làm gì…
 137. 만 하다 ** Chỉ tính….
 138. -거나 (-거나) * Hoặc
 139. -는 대신(에) * Thay vì …..
 140. -을 게 아니라 * Không phải V1 mà là V2
 141. Cách trợ từ(조사)
 142. 만큼 *** giống như là, gần bằng với, bằng
 143. 은커녕 *** Không nói đến N1 mà đến N2 cũng…
 144. 치고 *** “so với…thì”../ “trong tất cả…không loại trừ ai/cái gì…
 145. 마저 ** Ngay cả, thậm chí
 146. 밖에 ** Chỉ
 147. 이나마 ** Có ai/cái gì đó là cũng may rồi
 148. 이야말로 ** Chính là, đúng là
 149. 까지 * Đến
 150. 에다가 * rồi lại, với lại (ý nghĩa nhấn mạnh của 에)
 151. 으로서 * với tư cách
 152. 조차 * Ngay cả, thậm chí
 153. Các cấu trúc khác(기타)
 154. -는 대로 *** Theo như
 155. -는 척하다 *** Giả vờ như = -는체하다
 156. -던데(요) ***gợi nhớ về một cái gì đó ở quá khứ (thật là…)
 157. 얼마나 -는지 모르다 *** không biết là …..bao nhiêu => rất, quá, lắm …
 158. (-으면) -을수록 *** Càng … Càng
 159. -을 뻔하다 *** Suýt nữa….
 160. -기(가) ** Chuyển thành danh từ
 161. -기는(요) ** Đối lập hoặc bác bỏ lời của đối phương=> Cách khiêm tốn trước lời khen
 162. -는 둥 마는 둥 ** Diễn tả điều không thể nói chắc được=> Chưa chắc
 163. -고말고(요) * Khỏi phải nói … cũng làm gì đó
 164. -는 수가 있다 * Khả năng / xác xuất của hành động xảy ra thấp ( Cũng có thể xảy ra)
 165. -는 체하다 * Giả vời như
 166. -다니 * Cảm thán, thể hiện sự ngạc nhiên, khó tin, khó xảy ra
 167. 어찌나 -는지 *Nguyên nhân,lý do (không rõ ràng)để giải thích cho kết quả .Vì … hay sao ấy…
 168. -으리라고 * Tôi nghĩ rằng ( Suy đoán về tương lai)
 169. -을락 말락 하다 * Diễn đạt ranh giới HĐ được thực hiện hay không được thực hiện
 170. -지 그래(요)? * “làm thử đi”/ “làm thử coi”…

Cảnh báo về thuốc giảm cân thần kỳ tràn lan trên mạng


150 cấu trúc quan trọng trong các dạng đề thi Topik
5 (2) votes
Loading...
Đang tải...